Nasz Zakład realizuje grant ramach projektu:   

„ Małopolska Tarcza Antykryzysowa   -   Pakiet Społeczny. BEZPIECZNY DOM”.

  

GŁÓWNY CEL GRANTU: Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników  Zakładu Opiekuńczo  -  Leczniczego w zwi±zku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

WARTOŚĆ GRANTU WYNOSI: 144 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 21 600,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: 26.05.2020r. - 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu pacjentki i personel naszego ZOL zostali zaopatrzeni w najbardziej konieczne i funkcjonalne ¶rodki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19. Ponadto doposażono stanowiska personelu oraz zaopatrzono Zakład w sprzęt i wyposażenie konieczne do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami.

Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. BEZPIECZNY DOM” współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, O¶. Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie - Regionalny O¶rodek Polityki Społecznej w Krakowie.


 
   
Strona główna