Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 03.03.2015 r.

      Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę jaj kurzych

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 3,
Liczba ofert odrzuconych: 0,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert:
cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt


Oferta nr 1: 92,11 pkt
Firma Handlowa GO-TA Piotr Cieślik, 31-227 Kraków, Vetulaniego 1A

Cena za realizację zamówienia:10 773,00 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)


Oferta nr 2: 100 pkt
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe, KRAK-OGRÓD

Cena za realizację zamówienia:9 922,50 zł brutto
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)


Oferta nr 3: 92,11 pkt
PPH POLARIS Małgorzata Gruszczynska 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Cena za realizację zamówienia:10 773,00 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)

Wybrano ofertę nr 2: 100pkt
Nazwa firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe, KRAK-OGRÓD
Cena za realizację zamówienia:
9 922,50 zł brutto
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

Przewidywany termin zawarcia umowy to 10.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę jaj kurzych.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.       Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7,

2.       Przedmiot zamówienia: dostawa jaj kurzych.

3.       Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń, od dnia podpisania umowy                 do dnia 31.12.2016 r.,

4.       Zakres zamówienia:

 

Lp.

Nazwa

j.m.

Ilość na 2015 i 2016

1

Jaja kurze o wadze 60-65g

szt

27 000

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)       Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

5.       Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,                 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7, (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r., do godz. 9:00

9.       Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 w kancelarii Zakładu.

10.    Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

2.  Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

4.  Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.  Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.    Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.               

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.


   
 
   
Strona główna