Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 11.03.2015 r.

      Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę materiałów medycznych

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 4,
Liczba ofert odrzuconych: 2,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt

OFERTA NR 1: 77,91 pkt.
PPHU Specjał Sp. z o.o., ul. Le Ronda 65, 40-302 Katowice
Cena za realizację zamówienia: 41 856,90 zł brutto

OFERTA NR 2: 100 pkt
Wytwórnia Wyrobów z Latexu POL-GUM Spółdzielnia Pracy
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 25/42
Cena za realizację zamówienia: 32 612,42 zł brutto

OFERTA NR 3: odrzucona zgodnie z Art. 89. ust 1 pkt 2.
Zarys International Group, Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

OFERTA NR 4: odrzucona zgodnie z Art. 89. ust 1 pkt 1.
Pegips S.A. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

Wybrano ofertę nr 2.
Wytwórnia Wyrobów z Latexu POL-GUM Spółdzielnia Pracy 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 25/42
Cena za realizację zamówienia: 32 612,42 zł brutto
Słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset dwanaście złotych 42/100.

Przewidywany termin zawarcia umowy to 17.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.     Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków,  ul. Kołłątaja 7,

2.     Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów medycznych.

3.     Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

4.     Zakres zamówienia:

 

1

Cewnik Foleya silikonowy (CH18,CH20)

szt

200

2

Gaza bawełniana jałowa 1 m x 1m  x 1 szt

szt

80

3

Igła 0.7 x 100 szt

op

12

4

Igła 0.8 x 40 x 100 szt

op

20

5

Igła 1.2 x 100 szt

op

30

6

Igła do pena a'200 szt

op

6

7

Kieliszek do leków plastikowe a'75 szt

op

20

8

Kompres niejałowy, włókninowy 10*10  a`100 szt

op

120

9

Kompres niejałowy, włókninowy 5*5  a'100 szt.

op

60

10

Kompresy jałowe, włókninowy 10 cm x 10 cm  x 5szt

op

4000

11

Kompresy jałowe, włókninowy 5 cm x 5 cm  x  5szt

op

4000

12

Kompresy jałowe, włókninowy 7,5 cm x 7,5  cm. X 5 szt.

op

4000

13

Korek do venflonu x 100 szt

op

4

14

Lancety do nakłuwania x 200 szt

op

20

15

Leko saszetka x 100 szt (mokre-mokre)

op

100

16

Opaska dziana podtrzymująca 4 x 10 cm x 1 szt

szt

2000

17

Opaska elastyczna z zapinką  x 1 szt

szt

40

18

Paski testowe do glukometru XIDO

op

300

19

Plaster 6 cm  x 1 m włókninowy z opatrunkiem

szt

20

20

Plaster do mocowania kaniul a' 50 szt

op

30

21

Plaster 5 cm x 10 m  x  1 szt.

szt

30

22

Pojemnik na mocz 120 ml niejałowy x 1 szt

szt

100

23

Pojemnik na mocz jałowy 100 ml x 1 szt

szt

100

24

Pojemnik na odpady medyczne  10 l

szt

40

25

Pojemnik na odpady medyczne  2 l

szt

60

26

Probówka 5 ml z granulatem i akceleratorem PMM * 50szt.

op

8

27

Probówka 5 ml do morfologii  na 1 ml krwi z EDTAK3 * 50

op

8

28

Probówka 5 ml do koagulologii na 1,8 ml krwi z 3,2 %  cytrynianu sodu * 50 szt.

op

4

29

Przylepiec 10 cm x 10 m x 1 szt

szt

60

30

Przylepiec 15 cm x 10 m x 1 szt

szt

60

31

Przylepiec włókninowy  5 cm x 10 m x 1 szt

szt

40

32

Przyrząd do aspiracji do butelek

szt

200

33

Przyrząd do przetaczania  płynów

szt

1600

34

Rękawice foliowe  x 100 szt -  S, M

op

40

35

Rękawice nitrylowe  x 100 szt - S, M

op

800

36

Strzykawka 10 ml.  x 100 szt

op

10

37

Strzykawka 100 ml. x 1 szt

szt

200

38

Strzykawka 2 ml x 100 szt

op

20

39

Strzykawka 20 ml x 80 szt

op

40

40

Strzykawka 5 ml  x  100 szt

op

20

41

Venflon 0.7 - żółty  x 50 szt

op

20

42

Venflon 0.8 - niebieski x 50 szt

op

40

43

Worek na mocz x 1 szt

szt

200

44

Zgłębnik żołądkowy ( CH-20,CH-18 )

szt

40

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)       Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

1.       Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków,  ul. Kołłątaja 7,                 (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r., do godz. 9:00

9.       Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków,  ul. Kołłątaja 7,  w kancelarii Zakładu.

10.    Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

2. Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

4. Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.    Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.


Kraków, dnia 20.02.2015 r.

Dotyczy przetargu na dostawę materiałów medycznych.

Poniższe pytanie dotyczy pozycji 18 w pakiecie zbiorczym w przedmiotowym postępowaniu:

     Zamawiający określając swoje wymagania, podał w opisie przedmiotu zamówienia nazwę własną glukometrów do pasków testowych, będącą zastrzeżonym znakiem towarowym; jednakże ze względu na kompatybilność pasków danej marki tylko i wyłącznie z glukometrami tej samej marki taki opis ograniczałby konkurencję asortymentową wyłącznie do wyrobu jednego, konkretnego producenta, nadając mu wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Czy Zamawiający uwzględniając potencjalne oszczędności finansowe oraz biorąc pod uwagę możliwość dopuszczenia ofert konkurencyjnych dopuszcza w poz. 18 pakietu zbiorczego w przedmiotowym postępowaniu zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – jako nieodpłatne użyczenie na okres umowy, dzierżawę lub wliczenie w cenę pasków) charakteryzujących się wymienionymi poniżej następującymi parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku; c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

d) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi

e) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;

g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska;

h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;

i) Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie badań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności specjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących;

j) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym (jak również w wymaganym zakresie 20-600mg/dl) z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;

     W przypadku wyrażenia zgody oferujemy pełny bezpłatny serwis zaoferowanego sprzętu w trakcie całej umowy przetargowej wraz z nieodpłatną wymianą zużytego sprzętu na nowy

Odpowiedź:

     Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków do glukometru innego producenta wraz z 10 szt. kompatybilnych glukometrów w formie użyczenia na okres umowy. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis do SIWZ załączniku 4 pkt 18 Paski testowe do glukometrów w ilości 300 opakowań po 50 pasków z kompatybilnymi glukometrami w ilości szt. 10. Glukometry nie wymagające kodowania, każdy pasek oddzielnie pakowany co zapewnia sterylność chroni je przed zanieczyszczeniem i wilgocią, możliwość zasysania pasków, eliminacja substancji zakłócających. Oferent zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis zaoferowanego sprzętu - glukometru przez cały okres umowy przetargowej wraz z nieodpłatną wymianą zużytego sprzętu na nowy.


Kraków, dnia 20.02.2015 r.

Dotyczy przetargu na dostawę materiałów medycznych.

Pytanie 1, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści igły do pena pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, czyli 12 op. po 100 szt.?

Pytanie 2, pozycja 17:

Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru opaski elastycznej.

Pytanie 3, pozycja 21:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli plaster włóknikowy czy tkaninowy. W przypadku plastra tkaninowego prosimy o dopuszczenie rozmiaru 5 cm x 9,1 m.

Pytanie 4, pozycja 29:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli przylepiec włóknikowy czy tkaninowy.

Pytanie 5, pozycja 30:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli przylepiec włóknikowy czy tkaninowy.

Odpowiedź:

Pytanie 1, pozycja 6:

Zamawiający dopuszcza igły do pena pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 2, pozycja 17:

Opaski elastyczna w rozmiarze 4 m x 10 cm.

Pytanie 3, pozycja 21:

Zamawiający miał na myśli plaster włóknikowy, samoprzylepny, niejałowy

Pytanie 4, pozycja 29:

Zamawiający miał na myśli plaster włóknikowy, samoprzylepny, niejałowy

Pytanie 5, pozycja 30:

Zamawiający miał na myśli plaster włóknikowy, samoprzylepny, niejałowy


   
 
   
Strona główna