Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 06.03.2012 r.

      Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę mięsa świeżego I klasy i wędlin świeżych I gatunku

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 6,
Liczba ofert odrzuconych: 0,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert: Cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt

OFERTA NR 1: 90,31 pkt.
Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, ul. Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz
Cena za realizację zamówienia: 127 647,45 zł brutto

OFERTA NR 2: 89,43 pkt.
F.H.P. Wołoch-Artykuły Spożywcze Jan Wołoch, 33-200 Miechów, ul. Krótka 5
Cena za realizację zamówienia: 128 895,06 zł. brutto

OFERTA NR 3: 100 pkt.
Wędzonka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Słowackiego 100, 32-400 Myślenice
Cena za realizację zamówienia: 115 273,73 zł. brutto

OFERTA NR 4: 88,64 pkt.
Zakład Masarski „ZDRÓJ” Sp. J. Adam Gonciarz, Ryszard Kita, Andrzej Głąb, 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25
Cena za realizację zamówienia: 130 051,95 zł. brutto

OFERTA NR 5: 93,64 pkt.
Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o., 38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 4
Cena za realizację zamówienia: 123 109,35 zł. brutto

OFERTA NR 6: 95,00 pkt.
Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert, 34-713 Skawa 265, Zakłady Rozbioru i Dystrybucji Mięsa i Wędlin, 32-100 Proszowice, Łaganów 85
Cena za realizację zamówienia: 121 340,10 zł. brutto


Wybrano ofertę nr 3.
Wędzonka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Słowackiego 100, 32-400 Myślenice

Cena za realizację zamówienia: 115 273,73 zł. brutto
(słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 73/100)

Przewidywany termin zawarcia umowy to 16.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.       Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7, Przedmiot zamówienia: dostawa mięsa świeżego I klasy i wędlin świeżych I gatunku

2.       Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

3.       Zakres zamówienia:

 

1

Boczek wędzony chudy bez kości

kg

40

2

Filet z indyka wędzony chudy

kg

320

3

Filet z indyka surowy, świeży bez kości i bez skóry

kg

160

4

Filet z kurczaka surowy, świeży bez kości

kg

800

5

Flaki wołowe oczyszczone pakowane próżniowo  po 0,5 kg

kg

140

6

Kaszanka świeża w jelicie naturalnym

kg

100

7

Kiełbasa biała parzona

kg

60

8

Kiełbasa krakowska parzona

kg

280

9

Kiełbasa mielonka wieprzowa (lunschmit)  bez chrząstek i mielonych kości

kg

320

10

Kiełbasa parówkowa wieprzowa

kg

160

11

Kiełbasa smaczek ala konserwa

kg

200

12

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

kg

200

13

Kiełbasa wiejska wołowo-wieprzowa

kg

80

14

Kiełbasa zwyczajna

kg

160

15

Mięso łopatka wieprzowa bez kości, bez tłuszczu i bez łat

kg

360

16

Mięso udziec z indyka bez skóry, bez kości i bez tłuszczu

kg

520

17

Mięso wołowe  młode, świeże bez kości, bez tłuszczu i bez łat

kg

1380

18

Mięso wołowe młode, świeże z kością, bez tłuszczu typu rozbef

kg

200

19

Parówki cienkie drobiowe  'Indykpol" lub równoważne

kg

150

20

Parówki cienkie wieprzowe  'Indykpol" lub równoważne

kg

150

21

Pasztet drobiowy  ciechanowski lub równoważny

kg

200

22

Pasztetowa drobiowa w naturalnym jelicie 

kg

80

23

Pieczeń wołowa mięso młoda, bez tłuszczu, bez  łat i błon

kg

100

24

Polędwica sopocka wieprzowa bez tłuszczu

kg

200

25

Polędwica z indyka wędzona

kg

240

26

Polędwica z kurczaka

kg

260

27

Porcja rosołowa drobiowa świeża

kg

400

28

Salceson z  indyka bez skór, bez chrząstek

kg

100

29

Schab wieprzowy z kością, świeży, bez tłuszczu i błon

kg

280

30

Szynka drobiowa gotowana

kg

240

31

Szynka konserwowa wieprzowa

kg

160

32

Szynka wiejska wieprzowa gotowana

kg

300

33

Szynka wieprzowa gotowana

kg

240

34

Szynka wieprzowa ogonówka

kg

160

35

Udko z kurczaka świeże

kg

1200

36

Wątróbka drobiowa oczyszczona

kg

100

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)       Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

b)       Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego -  Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7, (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r., do godz. 9:00

9.       Miejsce składania ofert: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 w kancelarii Zakładu.

10.    Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

ˇ         W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

ˇ         Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

ˇ         Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

ˇ         Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

ˇ         Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

ˇ         W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.    Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.

 


   
 
   
Strona główna