Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 03.03.2015 r.

      Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę artykułów mleczarskich

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 1,
Liczba ofert odrzuconych: 0,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt


Oferta nr 1: 100 pkt
P.H.U. SPROCKET, 30-605 Kraków, ul. Fredry 37

Cena za realizację zamówienia:132 665,40 zł brutto
(słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100)

Wybrano ofertę nr 1, jako najkorzystniejsza i jedyna w postępowaniu.

Przewidywany termin zawarcia umowy to 10.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.   Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków,  ul. Kołłątaja 7,

2.       Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów mleczarskich.

3.       Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń, od dnia podpisania umowy                             do dnia 31.12.2016 r.

Lp.

Nazwa

j.m.

ilość

na  2015 i 2016

1

Kefir 1,5%  450 ml.

szt.

1200

2

Margaryna do pieczenia i smażenia pakowana  po 250 g.

kg

160

3

Masło Extra Jędrzejów lub równoważne zawartość tłuszczu 82%, pakowane po  200 g

kg

1300

4

Mleko 2%  worek 10 l - 15 l

l

28000

5

Olej  kujawski lub równoważny   1 l.

l

800

6

Ser biały półtłusty pakowany w pergamin,  kostki nie większe niż 2 kg

kg

2000

7

Ser topiony kremowy z różnymi dodatkami – (kostki po 100g)

kg

200

8

Ser żółty typu gouda/edamski -zawartość tłuszczu zwierzęcego minimum 45%

kg

520

9

Serek homogenizowany naturalny 180 -200 g.

szt

400

10

Jogurt  owocowy z kawałkami owoców typu Jogobella lub równoważny  400 g

szt

300

11

Jogurt  owocowy  z kawałkami owoców typu Jogobella lub równoważny  150 g

szt

9000

12

Jogurt naturalny  400 ml.

szt

1000

13

Ser Fromage naturalny  100 g

kg

300

14

Śmietana 18% wiaderko 5 l

l

700

 

4.       Zakres zamówienia:

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)    Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

b)    Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7,                    31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7. (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.     Termin składania ofert 26.02.2015 r., do godz. 9:00.

9.       Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 w kancelarii Zakładu.

10.    Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

ˇ  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

ˇ  Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

ˇ  Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

ˇ  Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

ˇ  Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

ˇ  Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

ˇ  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

ˇ  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

ˇ  Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.      Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.               

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.

 


   
 
   
Strona główna