Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 23.03.2013 r.

      Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę pieczywa świeżego

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 4,
Liczba ofert odrzuconych: 0,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 2

Kryteria wyboru ofert:
Cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt


Oferta nr 1:
FPU „NATEX” Sylwia Graniczka, Złotniki 308A, 39-300

Wykluczona w związku z naruszeniem postanowień art.24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne
    Art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy m.in. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (pkt 3) lub nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 4).
    FPU „Natex” Sylwia Graniczka nie wykazała przede wszystkim, aby spełniła warunki udziału w postępowaniu, a to, aby posiadała niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. aby w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała lub wykonywała co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.
    Jeśli idzie o dostawy mające być realizowane do Młyna Maliwie Dziewit Sp. z o. o. i do Stanisławy Dziewit, to Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca wezwany został do złożenia wyjaśnień dotyczących powodów, dla których FPU „Natex” Sylwia Graniczka dostarczała pieczywo i wyroby ciastkarskie firmom zajmującym się identyczną działalnością gospodarczą. Wezwanie to dawało zatem Wykonawcy szansę na rozwianie wątpliwości Zamawiającego co do pozornego charakteru dostaw pieczywa do Młyna Maliwie Dziewit Sp. z o. o. i do Stanisławy Dziewit. Na wezwanie to Sylwia Graniczka w żaden sposób jednak nie zareagowała - nie udzieliła ona bowiem żadnych wyjaśnień, jak też nie przedłożyła żadnych dowodów (np. faktur, umów itd), wskazujących, iż dostawy te rzeczywiście zostały przez nią zrealizowane.
    Zaznaczyć przy tym należy, iż to Wykonawcę obciąża ciężar dowodu, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oznacza, iż to na Sylwii Graniczce spoczywał obowiązek udowodnienia, że dostawy z pkt 2 i 3 wykazu zostały rzeczywiście zrealizowane, a udowodnienie to nastąpić mogło za pomocą wszelkich środków dowodowych np. faktur czy umów zawartych z podmiotami trzecimi.
    Sylwia Graniczka miała też świadomość, iż Zamawiający, wzywając ją do złożenia wyjaśnień co do przyczyn, dla których sprzedaż pieczywa następowała pomiędzy firmami prowadzącymi identyczną działalność gospodarczą i charakteru powiązań pomiędzy FPU „Natex” Sylwia Graniczka i firmami wystawiającymi referencje, kwestionuje rzeczywisty charakter dokonywanych przez nią na rzecz firm: Młyn Maliwie Dziewit Sp. z o. o. i Stanisława Dziewit dostaw. Pomimo tego, po wezwaniu jej w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wymaganych SIWZ dokumentów, tj. wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, po raz kolejny powołała się ona na dostawy realizowane do tych dwóch podmiotów, zmieniając jedynie daty ich wykonania, tak, aby każda z nich trwała co najmniej 12 miesięcy i załączając znane już Zamawiającemu poświadczenia ich należytego wykonania.
    Co do dostaw do sieci sklepów „Jedynka” w Rzeszowie stwierdzić natomiast należy, iż pomimo wezwania Sylwii Graniczki do przedłożenia oryginału listu referencyjnego nie przedłożyła ona oryginału tego dokumentu. Przedłożona przez Sylwię Graniczkę kserokopia listu referencyjnego budzi zaś wątpliwości z tego powodu, że pieczątki są na niej nieczytelne. Nie można w szczególności w niebudzący wątpliwości sposób ustalić, kto podpisał ten dokument. Nadto, „Jedynka” S.A. w lutym 2014 r. przekształciła się w „Różaną” S.A, a w dniu 24 marca 2014 r. ogłoszona została jej upadłość likwidacyjna.
    W tym stanie rzeczy spełniona została wskazana w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanka wykluczenia Wykonawcy w postaci niewykazania przez Sylwię Graniczkę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a to warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
    Odnosząc się natomiast do kwestii przekazania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik postępowania Zamawiający wskazuje, iż udzielając wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw Wykonawca przedłożył list referencyjny wystawiony przez DPS Gorlice, na którym to dokumencie zmieniona została data jego wystawienia. Nadto, Wykonawca przedłożył list referencyjny wystawiony przez DPS Czerna w dniu 12 maja 2014 r., mając świadomość, iż umowa, której on dotyczy, została z winy Wykonawcy w dniu 11 sierpnia 2014 r. wypowiedziana. W tej sytuacji, uznać należy, iż Sylwia Graniczka dla wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego co do posiadanej przez nią wiedzy i doświadczenia przedłożyła nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na uznanie przez Zamawiającego tego warunku za spełniony.

Uzasadnienie faktyczne:
    Zgodnie z pkt V.3 SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę pieczywa świeżego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Z zapisów SIWZ wynika przy tym, iż warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniony zostanie jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.
    Zgodnie z zapisem zawartym w pkt VI.A.2 SIWZ dla wykazania spełniania tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z podaniem dat wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie (zał. 5).
    FPU „Natex” Sylwia Graniczka w celu wykazania spełniania w/w warunku załączyła do oferty wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, z którego to wykazu wynika, iż wykonane zostały następujące dostawy:
- pieczywa i wyrobów piekarniczych do sieci sklepów „Jedynka” w Rzeszowie w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 30 sierpnia 2014 r.
- pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych do Młynu Malinie Dziewit Sp. z o. o. w okresie od 1 grudnia 2014 r. do nadal
- pieczywa, bułki tartej, wyrobów piekarskich i ciastkarskich Stanisławie Dziewit w okresie od 8 grudnia 2014 r. do nadal.
    Na skutek wezwanie z dnia 18 marca 2015 r. wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wymaganych SIWZ dokumentów Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, z którego to wykazu wynika, iż wykonane zostały następujące dostawy:
- pieczywa i wyrobów piekarniczych do sieci sklepów „Jedynka” w Rzeszowie w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2014 r.
- pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych do Młyna Malinie Dziewit Sp. z o. o. w okresie od 1 grudnia 2013 r. do nadal
- pieczywa, bułki tartej, wyrobów piekarskich i ciastkarskich Stanisławie Dziewit w okresie od 8 grudnia 2013 r. do nadal.
Jednocześnie Sylwia Graniczka wytłumaczyła rozbieżności w datach „ludzką pomyłką”.
    W toku postępowania FPU „Natex” Sylwia Graniczka wezwana też została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących dostaw wskazanych w poz. 2 i 3 wykazu. Wezwanie to dotyczyło m.in. wyjaśnienia celowości sprzedaży wyrobów cukierniczych i pieczywa pomiędzy firmami zajmującymi się identyczną działalnością tj. produkcją wyrobów ciastkarskich i pieczywa, gdyż, jak wskazał Zamawiający w tym wezwaniu, „budzi wątpliwości fakt sprzedaży wyrobów cukierniczych, zboża i pieczywa sobie nawzajem”.
    Zamawiający wezwał również Wykonawcę do przedłożenia oryginału referencji wystawionych przez podmiot wskazany w pkt 1 wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. sieć sklepów ”Jedynka" z Rzeszowa, jak też do przedłożenia dwóch nowych, niebudzących wątpliwości referencji wykonania lub wykonywania dostaw pieczywa odpowiadających swoim rodzajem dostawie oferowanej od niezależnej i obcej jednostki np. szpitala i domu pomocy społecznej.
    W odpowiedzi na w/w wezwanie FPU „Natex” Sylwia Graniczka oświadczyła, iż jeżeli chodzi o dostawy wykonywane do sieci sklepów „Jedynka”, to posiada ona tylko list referencyjny dołączony do oferty. Jednocześnie przedstawiła ona w oryginale dwa kolejne listy referencyjne, wystawione przez DPS w Gorlicach (dokument datowany na dzień 30 czerwca 2014 r.) i DPS w Czernej (dokument datowany na dzień 12 maja 2014 r.).
    Sylwia Graniczka natomiast w żaden sposób nie ustosunkowania się do wątpliwości Zamawiającego dotyczących celowości sprzedaży wyrobów cukierniczych i pieczywa pomiędzy prowadzoną przez nią firmą „Natex” a firmami zajmującymi się identyczną działalnością gospodarczą tj. produkcją wyrobów ciastkarskich i pieczywa.
    Z uzyskanych przez Zamawiającego informacji wynika, iż:
- DPS w Gorlicach wystawił list referencyjny w kwietniu 2014 r., a nie w dniu 30 czerwca 2014 r.
- DPS w Czernej wystawił referencje w dniu 12 maja 2014 r. bo FPU „Natex” Sylwia Graniczka dostarczała dość dobre i tanie pieczywo. Jednakże w czerwcu 2014 r. sytuacja uległa zmianie tzn. zaczęto dostarczać pieczywo coraz gorszej jakości, a Wykonawca spóźniał się z jego dostawą lub nie dostarczał go wcale. W związku z powyższym w dniu 11 sierpnia 2014 r. wypowiedziana została umowa na dostawę pieczywa w roku 2014.


Oferta nr 2:
„TOMEX” Stanisław Dziewit, 39-331 Chorzelów, Maline 375A
wykluczona
na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie Art 24 u.2 p. 4, nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający działając na podstawie Art. 26 ust. 3 pismem L.dz. 60/15 z dnia 27.02.2015 r. wezwał w terminie do 06.03.2015 r. Wykonawcę FPHU „TOMEX” Stanisław Dziewit, 39-331 Chorzelów, Malinie 375 A do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Do dnia upływu wyznaczonego terminu tj.06.03.2015 r. do godz. 13:00 brakujące dokumenty nie zostały uzupełnione, na tej podstawie oferta została wykluczona z postępowania.


Oferta nr 3: 92,70 pkt
Zakład Piekarniczo Cukierniczy „GRISSINI” Andrzej Kruczek, Filip Kruczek S.C. 30-512 Kraków, ul. Długosza 3

Cena za realizację zamówienia:25 672,50 zł brutto


Oferta nr 4:100 pkt
Piekarnia Maria Szczerba, 32-412 Wiśniowa 527

Cena za realizację zamówienia:23 799,30 zł brutto

Wybrano ofertę nr 4:
Piekarnia Maria Szczerba, 32-412 Wiśniowa 527
Cena wybranej oferty:
23 799,30 zł brutto
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 30/100

Przewidywany termin zawarcia umowy to 27.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.       Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7,

2.       Przedmiot zamówienia: dostawa pieczywa świeżego.

3.     Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.,

4.       Zakres zamówienia:

 

1.

Bułka mała zwykła 0,05 g

Szt.

18 600

2.

Chleb pszenno-żytni 0,65 kg nie krojony

Szt.

12 200

3.

Graham 0,65 kg nie krojony

Szt.

2 600

4.

Weka pszenna 0,40 kg nie krojony

Szt.

3 200

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)    Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

b)   Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego - 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r. do godz. 9:00

9.   Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego; Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 w kancelarii Zakładu.

10.  Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

2.Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

4. Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.    Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.               

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.

 


   
 
   
Strona główna