Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 05.03.2015 r.

      Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 1,
Liczba ofert odrzuconych: 0,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena 65 %
Jakość 35 %


Wybrano ofertę nr 1.
Pregips Sp. A., 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 52 Oferta zdobyła 65 pkt w kryterium cena, oraz 35 pkt. w kryterium jakość.
Łączna liczba punktów to 100.


Cena wybranej oferty:
227 791,44 zł brutto
(słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 44/100)

Przewidywany termin zawarcia umowy to 10.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę pieluchomajtek.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez  Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków,  ul. Kołłątaja 7,

2.     Przedmiot zamówienia: dostawa pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi.

3.     Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń, od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

4.     Zakres zamówienia:

 

Nazwa

Ilość na 2015 i 2016 w sztukach

1

Wkładki chłonna, chłonność według norm ISO 850 ml. pakowane po 15 szt.o rozmiarze 20 cm x 40 cm +-3 cm

600

2

Pielucha anatomiczna, chłonność według norm ISO nie mniejsza niż 1650 ml., nie zawierające lateksowych elementów. Pakowane po 30 szt.

134400

3

Pieluchomajtki rozmiar M  obwód w pasie 70 cm do 115 cm (+-5 cm) - dzienne  dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierajace lateksowych elementów), minimalna chłonność 2250 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu,   pakowane po 30 szt.

21000

4

Pieluchomajtki rozmiar L  obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - dzienne  dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierajace lateksowych elementów), minimalna chłonność 2550 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu,   pakowane po 30 szt.

36000

5

Pieluchomajtki rozmiar XL  obwód w pasie 130 cm do 175 cm (+-5 cm) - dzienne  dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierajace lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu,   pakowane po 30 szt.

12600

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)    Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

b)    Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7. (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r. do godz. 9:00.

5.     Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków,                          ul. Kołłątaja 7, w kancelarii Zakładu.

9.       Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1.       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

2.       Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.       Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

4.       Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.       Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

7.       Próbki po jednym opakowaniu według rodzaju jak w załączniku nr 4

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11. Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.                 

12.    Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert: 1% = 1 pkt.

a) cena brutto zamówienia       65%

b) jakość                                   35%    (Do oferty należy dołączyć próbki po jednym opakowaniu według rodzaju jak w zał. nr 4)

chłonność  wg normy ISO; możliwość wielokrotnego zapinania przylepców; wskaźnik wilgotności; dopasowanie do kształtu ciała; barierki-falbanki wewnętrzne; pielucha w całości oddychająca; ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, obwód w pasie.

Oferty oceniane będą w skali do 100 p wg wzoru:

ad. a) wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 65 wg wzoru:

wartość punktowa a = 65 *Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

ad. b) wartość punktowa  jakości wyliczona będzie w skali do 35 według wzoru:

Ocenie podlegają wzajemne relacje między złożonymi próbkami jako załączniki do poszczególnych ofert (po jednej paczce z każdego rodzaju zał. nr 4). Specjalnie powołany zespół w wyniku testowania rozdzieli  liczbę punktów między wszystkie oferty, tak aby odzwierciedlały rzeczywiste różnice między nimi.

Wzorzec oceny jakościowej – każdy Oferent uzyska x punktów za dostarczone próbki tj. 0 lub 1 punkt, za każdy aspekt oceny. Tam gdzie dany parametr oceny nie dotyczy pozycji badanej próbki otrzyma 0 pkt.  Metoda rozliczania x/7 x 35 = liczba punktów oferty ocenianej.

x– liczba uzyskanych punktów przez oferenta od 0 do 7.

Uzyskane punkty zostaną zweryfikowane i zostanie im przydzielona punktacja od 0-2 – oferta z największą ilością punktów uzyskanych w powyższej ocenie otrzyma 2 pkt, inne oferty z mniejszą ilością punktów otrzymają odpowiednio 1 lub 0 pkt.

Następnie po uzyskaniu punktacji możliwej od 0-10 zostaną one wyliczone wg wzoru b= 35*x/10

x– liczba uzyskanych punktów przez oferenta od 0 do 10.

Przyjęcie tej metody pozwala Wykonawcy dokonać samodzielnej oceny składanej oferty co w istotny sposób podnosi przejrzystość postępowania.

Ocena ostateczna wyrażona zostanie w punktach jako suma punktów dla poszczególnych produktów z załącznika nr 4.

Σ =  a +  b

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej  i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zolfelicjanki.pl i na  tablicy ogłoszeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7.

13. Termin związania oferty: 30 dni.

 


Pytania:


Kraków, dnia 20.02.2015 r.

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

      W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania o zamówienie publiczne, uprzejmie proszę o udzielenie następujących wyjaśnień:

      1.   Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki – obwód pasa: L.p. 4: rozm. L: 110-150 cm, L.p. 5: rozm. XL: 150-170 cm?

      2.   L.p. 2-5: Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane po 20 sztuk?

      3.   3. Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności min. 1620 ml wg norm ISO 11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluch anatomicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi 2 %. Taka różnica nie ma wpływu na obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.

Odpowiedzi:

      1.   Zamawiający nie dopuszcza innych obwodów pasa niż w SIWZ.

      2.   Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań niż w SIWZ, gdyż utrudniłoby to właściwe zarządzanie wewnętrzne produktem.

      3.   Zamawiający nie dopuszcza pieluchy anatomicznej o mniejszej chłonności niż 1650 ml.


Kraków, dnia 20.02.2015 r.

Dotyczy przetargu na dostawę pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

1. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkładek chłonnych pakowanych po 14 lub 30 szt?

2. Poz. nr 3,4,5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek posiadających w miejsce ściągaczy taliowych, system przylepco- rzepów dopasowujących produkt do kształtu ciała pacjenta? Tego rodzaju system jest korzystniejszy dla pacjenta, gdyż nie powoduje dodatkowego ucisku na cia-ło, co może doprowadzić do otarć, odgnieceń, a nawet odparzenia, szczególnie u pacjentów leżą-cych.

3. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek obwód bioder 90-120cm?

4. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek obwód bioder 120-150cm?

5. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek obwód bioder 130-175cm?

Odpowiedzi:

1. Poz. nr 1 - Zamawiający dopuszcza wkładki chłonne pakowane po 30 szt.

2. Poz. nr 3,4,5 Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Poz. nr 3 - Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Poz. nr 3 - Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Poz. nr 3 - Zamawiający nie wyraża zgody.


Kraków, dnia 20.02.2015 r.

Dotyczy przetargu na dostawę pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi.

Na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz. U. Nr 177 z dnia 09.02.2004r.), proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1) Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycja 2): dopuści pieluchę anatomiczną o chłonności 1590 ml, pakowaną po 46 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

2) Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycja 2): dopuści pieluchę anatomiczną pakowaną po 40 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

3) Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycja 1): dopuści wkładkę chłonną pakowaną po 30 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

4) Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze M, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 72-122 cm?

5) Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycja 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 92-144 cm?

6) Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycje: 3, 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych, wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Barierki boczne muszą znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 400 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

7) Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycja 5): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu

8) Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4, pozycje: 3, 4, 5): pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz? Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie z zapisami SIWZ

Ad. 2 Zgodnie z zapisami SIWZ

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza wkładki chłonne pakowane po 30 szt.

Ad. 5 Zgodnie z zapisami SIWZ

Ad. 6 Zgodnie z zapisami SIWZ

Ad. 7 Zgodnie z zapisami SIWZ

Ad. 8 Zgodnie z zapisami SIWZ


Kraków, dnia 20.02.2015 r.

Dotyczy przetargu na dostawę pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi.

INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCEGO O CZYNNOŚCI NIEZGODNEJ Z USTAWĄ

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”. Informujący przekazuje informację o niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego polegającej na:

1. Naruszenie przepisu art. 7 Pzp oraz art. 29 ust. 2 Pzp.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – zał. 4 do SIWZ wymaga pieluchomajtek o obwodzie odpowiednio dla L.p. 3: 70 -115 cm. (+-5 cm), L.p. 4: 100-155 cm (+-5cm), L.p.5: 130 – 175 (+-5cm), tym samym ogranicza konkurencję do jednego produktu konkretnego producenta tj. TZMO. Ponieważ tylko powyższy producent jest w stanie zaoferować w zakresie powyższego zadania pieluchomajtki spełniające wymagania obwodu przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań stawianych przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 20.02.2015 r. nie zgodził się na zaoferowanie produktu posiadającego inny rozmiar (obwód bioder).

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej uzasadnione potrzeby podmiotu zamawiającego mogą ograniczać krąg potencjalnych wykonawców oraz wpływać na zakres oferowanych przez nich usług, dostaw i robót budowlanych, o ile wynikają one z celu, dla którego podmiot zamawiający wszczyna określone postępowanie, cel ten jest nakierowany na realizację tychże potrzeb i w żaden inny sposób nie może zostać osiągnięty (zasady proporcjonalności), zaś wymagania zamawiającego związane są z istotą przedmiotu zamówienia i jego indywidualnymi właściwościami pozwalającymi na osiągnięcie wskazanego wyżej celu. To te potrzeby decydują szwagrze, iż przedmiotem zamówienia jest określona grupa usług lub dostaw, zaś z grupy tej preferowane są te o najbardziej pożądanych cechach jakościowych, ilościowych, ekonomicznych i organizacyjnych. W przedmiotowym postępowaniu nie mamy zaś do czynienia z działaniem mającym na celu ograniczenie konkurencji, lecz z działaniem powodującym jej całkowitą eliminację na skutek nałożenia irrelewantnych z punktu widzenia potrzeb zamawiającego i jego statusu, jako organ ochrony prawa, potrzeb i wymagań. Tego rodzaju praktykę należy uznać za naruszającą obowiązujący porządek prawny. Wskazać bowiem należy, iż w przypadku gdy zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę, prowadzenie postępowania w trybie konkurencyjnym z jednoczesnym dokonaniem opisu przedmiotu zamówienia naruszającym dyrektywy określone w art. 29 ust. 2 Pzp godzi w podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2013 r. KIO 2184/13).

Zamawiający wymaga również pieluchomajtek dla dorosłych pakowanych po 30 szt. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009 r. KIO/UZP 434/09 Izba wskazuje iż „Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia”. Taki charakter ma wymóg opakowania a’30 szt., szczególnie, że jednostką miary przy obliczeniu wysokości ceny oferty jest sztuka. Tłumaczenie zamawiającego w odpowiedziach z 20.02.2015 r., iż nie dopuści innych opakowań (tj. opakowania a’20 szt.) nie jest poparte żadnymi sensownymi argumentami.

Podkreślić należy, iż opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ wyraźnie wskazuje na produkt jednego producenta, a udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 20.02.2015 r. potwierdzają faworyzowanie konkretnej marki produktu. Mając na uwadze obiektywizm postępowania, sprawiedliwe rozstrzygnięcie przetargu oraz ochronę interesu publicznego zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie budzący wątpliwości co do zachowania konkurencyjności, tj. dopuszczenie pieluchomajtek o obwodzie: M 75 -110 cm, L 110-150 cm, XL 150 – 170 cm oraz dopuszczenie pieluchomajtek po 20 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje na złożenie ofert zgodnie z SIWZ. Rozmiar został określony do +- 5 cm w pasie, opakowania 30 szt., które ułatwiają zamawiającemu gospodarowanie wewnętrzne produktem.


   
 
   
Strona główna