Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 03.03.2015 r.

      Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę warzyw i jarzyn

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 3,
Liczba ofert odrzuconych: 1,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt


Ceny ofert:
Oferta 1:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowe „Krak-Ogród” Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13, 32-100 Proszowice
Cena oferty: 48 951,00 zł.


Oferta 2:
Gospodarstwo Rolne Leszek Jeleń, 32-086 Węgrzce B1-19
Cena oferty: 32 919,60 zł.


Oferta 3:
Gospodarstwo Rolno-Warzywne Boba Sylwester, ul. Załucek 37 Sieborowice, 32-091 Michałowice.
Oferta odrzucona.
Na podstawie Art. 89. ust 1 pkt 1. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami Źle podano stawkę VAT.

Wybrano ofertę nr 2.
Nazwa firmy:
Gospodarstwo Rolne Leszek Jeleń, 32-086 Węgrzce B1-19

Cena wybranej oferty:
32 919,60 zł brutto
(słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 60/100)

Przewidywany termin zawarcia umowy to 10.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę jarzyn.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7,

2.       Przedmiot zamówienia: dostawa warzyw i jarzyn.

3.       Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń, od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

4.       Zakres zamówienia:

 

Lp.

Nazwa

j.m.

Ilość planowana

2015 i 2016

1

Buraki czerwone

kg

2600

2

Botwinka

szt

80

3

Brokuły

szt

500

4

Czosnek

szt

1200

5

Cebula

kg

900

6

Cebula zielona - pęczek

szt

100

7

Cukinia

kg

120

8

fasola "Jaś" suchy średni

kg

60

9

Fasola czerwona sucha

kg

40

10

Fasolka szparagowa żółta

kg

100

11

Groch obłuskany połówka

kg

100

12

Kalafior świeży

szt

500

13

Kapusta biała młoda

szt

500

14

Kapusta biała

kg

4000

15

Kapusta czerwona

kg

300

16

Kapusta włoska

kg

700

17

Koper w pęczkach

szt

5000

18

Marchew

kg

3400

19

ogórek świeży

kg

1200

20

Pietruszka

kg

1240

21

Pory

kg

500

22

Papryka czerwona

kg

500

23

Papryka żółta

kg

160

24

pieczarki

kg

300

25

pietruszka zielona w pęczkach

szt

4000

26 

Pomidory

kg

1000

27 

Rzodkiewka w pęczkach

szt

1100

28 

Seler

kg

1200

29 

Sałata pekińska

szt

220

30 

Sałata zielona

szt

1000

31 

Szczypiorek w pęczkach

szt

1000

32 

Ziemniaki

kg

14000

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)       Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

b)       Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego -  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7.                          (za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty).

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r. do godz. 9:00

9.       Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 w kancelarii Zakładu.

10.    Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału                      w postępowaniu.

1.       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

2.       Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.       Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy                   w ramach jednego kontraktu.

4.       Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.       Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych                   w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.    Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.

 


   
 
   
Strona główna