Przetargi: Nieograniczone


Nieograniczone

Ograniczone

Dwustopniowe

Archiwum

Wyniki:

Kraków, dnia 05.03.2015 r.

      Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2015 i 2016 na:

Dostawę owoców

Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


Liczba złożonych ofert: 2,
Liczba ofert odrzuconych: 0,
Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania: 0,
Liczba oferentów wykluczonych: 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena brutto zamówienia 100 % = 100 pkt


Ceny ofert:
Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Krak-Ogród Rutkowski Ryszard, Jazdowiczki 13, 32-100 Proszowice.
10 002,60 zł brutto


Oferta nr 2:
Stanisław Widomski 32-420 Gdów, Winiary 41
8 846,64 zł brutto

Wybrano ofertę nr 2.
Nazwa firmy:
Stanisław Widomski 32-420 Gdów, Winiary 41

Cena wybranej oferty:
8846,64 zł brutto
(słownie: osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 64/100)

Przewidywany termin zawarcia umowy to 12.03.2015 r.Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


18-02-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę owoców.

 

Ogłoszenie zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

1.   Zamawiający: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7,

2.       Przedmiot zamówienia: dostawa owoców.

3.       Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według pojedynczych zleceń od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

4.       Zakres zamówienia:

 

Lp.

Gatunek jabłka

j.m.

Ilość planowana na 2015 i 2016 r.

1

Czarna porzeczka

kg

100

2

Gruszki suszone

kg

4

3

Gruszka

kg

60

4

Jabłko  Szara reneta

kg

1200

5

Jabłko Champion

kg

2800

6

Jabłka suszone

kg

10

7

Śliwka węgierka

kg

400

8

Śliwki suszone

kg

10

9

Truskawka świeża

kg

600

10

Maliny

kg

100

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7.       Sposób uzyskania SIWZ:

a)       Forma elektroniczna: www.zolfelicjanki.pl

b)       Na wniosek wykonawcy forma pisemna w siedzibie Zamawiającego za siwz w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty

8.       Termin składania ofert 26.02.2015 r., do godz. 9:00

9.       Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,  31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 w kancelarii Zakładu.

10.    Warunki udziału oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust 1 ustawy Pzp:

2.  Spełniają warunek posiadania uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zostały wykonane lub wykonuje się co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie oferowanej, z której każda trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.

4.     Spełniają warunek dysponowania potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.     Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. od 1 – 5 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w punkcie 6 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

11.    Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

12.    Kryteria oceny ofert:

cena brutto zamówienia          100 %

1% = 1 pkt

Oferty oceniane będą wg wzoru:

ad.a)      wartość punktowa ceny wyliczana będzie w skali do 100 wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 x Amin / An

Amin – cena najniższa wśród oferowanych

An – cena badanej oferty

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie uważana za ofertę ocenioną najwyżej i uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

13. Termin związania oferty: 30 dni.

 


   
 
   
Strona główna